ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขที่ จ-3-33-10/55 ปท

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ใบอนุญาตที่ (3) 2449-41/523

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม